Støtte

Antikrigskonferansen arrangeres med økonomisk støtte fra stiftelsen Fritt Ord, samt fra redaksjonene i Gnist og Vardøger. Vi har også mottatt støtte fra magasinet Sosialistisk Framtid og Antikrigsinitiativet, Bergen.

En rekke enkeltpersoner støtter dette initiativet og har gitt et økonomisk bidrag til konferansen:

Sigurd Allern
Tor-Helge Allern
Johan Petter Andresen
Øyvind Andresen
Jens Chr. Andvig
Knut Antonsen
Arnljot Ask
Ragnar Audunson
Helene Bank
Harald Berntsen
Martin Georg Bjerke
Paul Bjerke
Marit Bjærang
Synne Høyforsslett Bjørbæk
Kjell Bjørgeengen
Tor Fridtjof Bjørkås
Therese Bjørneboe
Ketil Bjørnstad
Frode Bygdnes
Juni Dahr
Hans Ebbing
Gjertrud Eggen
Jo Eggen
Bodil Eide
Jon Ivar Elstad
Torbjørn Eng
Susanne Engell
Tore Linné Eriksen
Kristin Eskeland
Olav Fagerlid
Aslak Fjermedal
Halvor Fjermeros
Erling Folkvord
Magnhild Folkvord
Leif Gabrielsen
Helge Green Galtrud
Sidsel Gilbert
Olav Gilsåmo
Gunnar Hauk Gjengset
Ingunn Gjerstad
Arvid Gjærengen
Birgitte Grimstad
Rolv Rynning Hanssen
Øystein Tellef Hansen
Svein Haugsgjerd
Fredrik Heffermehl
Kari Anne Helgevold
Vigdis Hjorth
Ane Hoel
Geir Imset
Tron Egil Hustad Jakobsen
Johan Toverud Jensen
Jørgen Johansen
Kjell Stuland Johansen
Finn Reidar Johannessen
Antti Kaukoranta
Mette Kongshem
Theo Koritzinsky
Brigt Kristensen
Kåre Kristoffersen
André Kaarød
Jon Langdal
Wenche Larsen
Kjell Lia
Mons Lie
Svein Lasse Liland
Hilde Litlebø
Mariette Lobo
Mette Lundby
Peder M. Lysestøl
Guri Martens
Georges Midre
Per Medby
Erik Ness
Arne Overrein
Roy Pedersen
Grete Pettersen
Ester Pollack
Olav Randen
Knut Frode Rekve
Cecilie Rogstad
Maria Rostadmo
Unni Rustad
Øystein Røynstrand
Karstein Harald Rystad
Inger Sandberg
Tore G. Scharning
Annbjørg Seltveit
Halvard Falck Sivertsen
Rune Skarstein
Per-Gunnar K. Skotåm
Hans-Martin Solberg
Gro Standnes
Peter Stangebye-Nielsen
Thorvald Steen
Kari Stokland
Aslak Storaker
Håkon Strand
Rolf Andreas Svendsen
Elisabeth Swensen
Bodil Annie Thanke
Thor Steinar Thorkildsen
Susanne Urban
Per Ursin
Terje Valen
Thomas Vermes
Asbjørn Wahl
Ebba Wergeland
Bjørn Zappfe
Eli Aaby
Øivin Aamodt